.
 

O nás

Keď sa Boh rozhodol uzavrieť zmluvu spásy s človekom, vyvolil si muža, syna Lamecha, ktorému otec dal meno Noe (z hebrejského slova Naha = utešovať) hovoriac: „Tento nás poteší pri našej robote a námahách na zemi, ktorú Pán preklial.“ (Gen 5,29)
Už samotné meno vyjadrovalo poslanie človeka a pre Noema sa meno stalo definíciou jeho osobnej identity, meno bolo pre neho viac než iba slovo. Bolo potvrdením jeho totožnosti, zmyslu života, jeho poslania. Noe je prvým v zástupe mužov, priateľov Boha, tešiteľov jeho národa, v neprerušenom rade mužov, neraz skvelých - Abrahám, Jakub, Mojžiš ... - inokedy temných, slabých, protirečivých ... až textdo príchodu Krista.

Ale svojím spôsobom všetci boli nositeľmi Božej útechy. Po príchode Krista sa útecha stala skutočnosťou. „Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva - útecha Božia - ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi“, (Rim 3,23-24)
„v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv.“ (Ef 1,7) 
„Všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení, aby sme tak ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.“   (Porov. Rim 6,34)                                                                                     
Účasť na Kristovom tajomstve predpokladá nový život pre kresťana, pre každého iný, podľa darov Ducha Svätého.
Bohatstvo Kristovho tajomstva je nevyčerpateľné a v dejinách sa prejavuje najrozmanitejším spôsobom. Duch Pána udeľuje svoje dary ľuďom a inštitúciám s jediným cieľom: sprítomniť, robiť aktuálnym nevyčerpateľné bohatstvo spásy Ježiša Krista. Takto tajomným Božím riadením sa objavil v dejinách Inštitút sestier útechy, aby sprítomnil Krista Tešiteľa, aby priblížil vykupiteľské dielo Krista v podobe útechy. Nevznikol podľa vypracovaného plánu ani ako dôsledok neobyčajného mystického zážitku. Zrodil sa jednoducho v živote a zo života, tak ako rozkvitnú na jar kvety na lúkach. Nečakane, bez prípravy a pestovania. 
Životná sila jednej ženy - Maríe Rosy Molas - a jej prvých nasledovníčok dala zrod novej rodine v Cirkvi určenej prežívať útechu Boha, Ježiša Krista a prinášať ju ľuďom. Dali im meno, ktoré priniesol ich život. Nezačali utešovať preto, že mali v mene slovo „útecha“, ale dali im toto meno, pretože zodpovedalo skutočnosti ich života