.
 


PROJEKT BARNABÁŠ

BIBLICKO-CHARIZMATICKÝ ZÁKLAD

Z aktuálnosti charizmy útechy, s dobrovoľníckou skúsenosťou chceme odpovedať na pozvanie proroka: „Potešujte, potešujte môj ľud“ (40,1), tak ako to robila María Rosa Molas, jednoduchými gestami a bez nároku na odmenu privádzať k skúsenosti milosrdnej lásky Boha.

Postava Barnabáša, syna útechy, vyjadruje štýl dobrovoľníka útechy, človeka otvoreného, schopného projektovať, človeka, ktorý povzbudzuje a dáva impulz svojej komunite, aby pokračovala v napredovaní. Človeka, ktorý je schopný vzdať sa svojho vlastného dobra a majetku a celkom sa dať do služby v komunite, človeka, ktorý je pozorný k ostatným, zvlášť k tým, ktorý sa  odovzdali svojmu osudu. Barnabáš dokáže vidieť v iných výhonky dobra a povzbudzovať ich iniciatívu. Je to človek vyrovnaný a hľadajúci porozumenie. Barnabáš je považovaný za dobrovoľníka pripraveného potešovať.

POŽIADAVKY A PODMIENKY DOBROVOĽNÍCTVA

Všeobecný profil dobrovoľníka:

  • Dostatočné zdravie
  •  Otvorený a vyrovnaný charakter
  • Vnútorný pokoj a spôsobilosť pre spolužitie a prácu v skupine
  • Schopnosť prispôsobiť sa a skromnosť
  • Disponibilita
  •  Profesionálna spôsobilosť alebo dostatočné poznanie, v súlade so službou, ktorú má vykonávať
  • Základné poznanie jazyka danej krajiny
  • Mať nejakú skúsenosť v konkrétnej službe ako dobrovoľník, o ktorej môže predložiť doklad.

Formácia: Aktívna účasť na škole dobrovoľníctva (VIC – Voluntariado Internacional Consolación – Internacionálne Dobrovoľníctvo Útechy)

Vek: Viac menej od 20 do 50 rokov, každý projekt však bude hodnotený osobitne

•Cesta: Cestu tam i späť si hradí dobrovoľník a tiež všetky ostatné cesty, ktoré chce zrealizovať v danej krajine z vlastnej iniciatívy

•Strava a ubytovanie: Výdavky na stravu, pobyt, ubytovanie, cesty spojené so službou hradí Kongregácia spôsobom ustanoveným v každom projekte

 

•Dokumentácia: Jej nadobudnutie si hradí záujemca

 

•Očkovanie: Ak je potrebné v danej krajine očkovanie, hradí si ho záujemca. V prípade chronickej choroby, ktorá neprekáža dobrovoľníckej službe, potrebnú liečbu si tiež hradí záujemca.

 

•Poistenie: Nadácia Sv.María Rosa Molas, poskytne poistenie občianskoprávnej zodpovednosti. Zdravotné poistenie si hradí záujemca. Dokumenty, ktoré treba priniesť: Cestovný pas, Občiansky preukaz, aktuálne lekárske potvrdenie

 •Dohoda Útechy medzi Nadáciou María Rosa Molas a dobrovoľníkom

Koordinačný tím zhodnotí prijaté žiadosti a rozhodne podľa vybraného projektu a profilu kandidátov.

Svoje rozhodnutie komunikuje čo najskôr.

Ak máte zaujem napište mail: